Citi

JAUNS SPORTA INVENTĀRS

sports

  Pateicoties Izglītības un Zinātnes ministrijas piešķirtajam finansējumam Kokneses novada domes projekta „Sporta inventāra iegāde Kokneses novada izglītības iestādēs” ietvaros Vecbebru Profesionālā un vispārizglītojošā internātvidusskolai iegādāts volejbola tīkls un bumbas, augtslēkšanas latiņa, lecamauklas, bumbiņas mešanai, basketbola bumbas  un aprīkojums sporta spēlēm.

     Par inventāra piegādi noslēgts līgums ar SIA „Lāsa-100”. Kopumā inventārs visām septiņām Kokneses novada izglītības iestādēm iegādāts 6991.08 euro vērtībā, t.sk. 50 % jeb EUR 3495.54 ir Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums, 50 % – Kokneses novada domes līdzfinansējums

  Projekta mērķis ir nostiprināt un uzlabot Kokneses novada vispārējo izglītības iestāžu audzēkņu veselību, veicināt vēlmi regulāri iesaistīties sporta nodarbībās, attīstīt mācību priekšmeta „Sports” standartā attiecīgajam vecumposmam noteiktās pamatprasmes, papildinot sporta inventāra materiāltehnisko bāzi septiņās vispārējās izglītības iestādēs un nodrošinot iespēju kopumā 1086 bērniem sporta stundās nodarboties ar daudzveidīgiem vingrojumiem, vingrinājumiem un fiziskajām aktivitātēm.

Informāciju sagatavoja:

Māra Bitāne

Kokneses novada domes

Attīstības nodaļas vadītāja p.i.

T.65133636


JAUNS SPORTA INVENTĀRS DISTANČU SLĒPOŠANAI

sports

Pateicoties Izglītības un Zinātnes ministrijas piešķirtajam finansējumam Kokneses novada domes projekta„Sporta inventāra iegāde Kokneses novada vispārējās izglītības iestādēs” ietvaros Vecbebru Profesionālajā un vispārizglītojošajā internātvidusskolā ar 12 jauniem slēpju komplektiem papildināts distanču slēpošanas inventāra krājums. Ir iegādātas distanču slēpes, nūjas un slēpju zābaki ar stiprinājumiem. Inventāra piegādi veica SIA „Lāsa-100”.

Projekta mērķis ir nostiprināt un uzlabot Kokneses novada vispārējo izglītības iestāžu audzēkņu veselību, veicināt vēlmi regulāri iesaistīties sporta nodarbībās, attīstīt mācību priekšmeta „Sports” standartā attiecīgajam vecumposmam noteiktās pamatprasmes, papildinot sporta inventāra materiāltehnisko bāzi septiņās vispārējās izglītības iestādēs un nodrošinot iespēju kopumā 1086 bērniem sporta stundās nodarboties ar daudzveidīgiem vingrojumiem, vingrinājumiem un fiziskajām aktivitātēm.

Kopumā inventārs visām septiņām Kokneses novada izglītības iestādēm ir iegādāts par EUR 8893,48, no tiem EUR 4268,50 ir Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums un EUR 4624,98 – Kokneses novada domes līdzfinansējums.


PIEŠĶIRTS VALSTS BUDŽETA FINANSĒJUMS SPORTA INVENTĀRA IEGĀDEI

sports

Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā projektu konkursā par sporta inventāra iegādi apstiprināts Kokneses novada domes iesniegtais projekts „Sporta inventāra iegāde Kokneses novada vispārējās izglītības iestādēs”.

Projekta mērķis ir nostiprināt un uzlabot Kokneses novada vispārējo izglītības iestāžu audzēkņu veselību, veicināt vēlmi regulāri iesaistīties sporta nodarbībās, attīstīt mācību priekšmeta „Sports” standartā attiecīgajam vecumposmam noteiktās pamatprasmes, papildinot sporta inventāra materiāltehnisko bāzi septiņās vispārējās izglītības iestādēs (Bebru pamatskola, Pērses pamatskola, Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola, PII „Bitīte”, PII „Gundega”, Kokneses internātvidusskola – attīstības centrs, Vecbebru Profesionālā un vispārizglītojošā internātvidusskola) un nodrošinot iespēju kopumā 1086 bērniem sporta stundās nodarboties ar daudzveidīgiem vingrojumiem, vingrinājumiem un fiziskajām aktivitātēm.

Vecbebru Profesionālā un vispārizglītojošā internātvidusskola iegādāsies kopumā 12 distanču slēpošanas komplektus – slēpes, nūjas un slēpošanas zābakus ar izmēru virs 40, lai lielāku bērnu skaitu nodrošināt ar slēpošanas inventāru sporta stundām ziemas mēnešos.

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir EUR 8537,00, t.sk. 50 % jeb EUR 4268,50 ir Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums, 50 % jeb EUR 4268,50 – Kokneses novada domes līdzfinansējums.

Projekts jāīsteno līdz 2014.gada 15.septembrim.


Skolas auglis

Bebru internātvidusskola sadarbībā ar Lauku atbalsta dienestu ir iesaistījusies valsts un Eiropas Komisijas programmā skolu apgāde ar augļiem un dārzeņiem „Atbalsts augļu un dārzeņu piegādei skolēniem vispārējās izglītības iestādēs” jeb „Skolas auglis”. Programmas „Skolas auglis” mērķis ir palielināt augļu un dārzeņu patēriņu, lai nākotnē samazinātu veselības aprūpes izdevumus aptaukošanās un sirds un asinsvadu slimību ārstēšanai, vienlaikus atbalstot arī lauksaimniecisko ražošanu.

Programmas „Skolas auglis” norises laiks ir no šī gada 1. novembra līdz 2012.gada 9.martam. Šajā laika periodā 1. – 9. klašu skolēni bez maksas saņem 100 g svaigus augļus vai dārzeņus trīs reizes nedēļā. Piedāvātajā sortimentā ir āboli, bumbieri, burkāni, kāļi un kāposti, kā arī šo produktu asorti, kuri glīti iefasēti pa porcijām. Augļus un dārzeņus skolai piegādā kooperatīvā sabiedrība „Mūsmāju Dārzeņi” no Madlienas pagasta.


Skolas piens

No 2011. gada 1.septembra Bebru internātvidusskola piedalās Eiropas Savienības atbalsta programmā „Skolas piens”.

Eiropas „Skolas piena” programmas pamatmērķi ir saistīti ar veselīga uztura un piena patēriņa veicināšanu starp skolēniem. Atbalsta programmas ietvaros Bebru internātvidusskolas skolēniem tiek nodrošināta iespēja saņemt 200 – 250 ml piena katru dienu. Piens tiek nodrošināts visiem skolas izglītojamiem sākot no pirmskolas līdz 10. klasei. Pirmskolas un 1. – 4. klašu skolēni pienu saņem katru dienu, 5 – 10. klašu skolēni 2x nedēļā, sakarā ar finansējuma diferenci. Par pirmskolas un 1.– 4. klašu izglītojamiem izplatītu termiski apstrādātu pienu Eiropas Savienības atbalsts ir 0.1815 EUR un valsts atbalsts 0.33 LVL, kas kopā sastāda 0.46 LVL par vienu litru piena. Savukārt par 5.– 10. klašu izglītojamiem izplatītajiem piena produktiem atbalsts ir tikai no Eiropas Savienības 0.1815 EUR, jeb 0.13 LVL.

Atbalsta programmas laikā pienu skolai piegādā A/S Rīgas piena kombināts.