Lauku atbalsta dienests

Pabeigti Vecbebru muižas apkārtnes labiekārtošanas darbi

es_un_elfla__LAD_logo_ar_deviizi

2014.gadā veikti apjomīgi Vecbebru muižas apkārtnes labiekārtošanas darbi, īstenojot Profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas projektu „Vecbebru muižas kungu mājas teritorijas labiekārtošana”, Nr. 13-04-L32300-000017.

Darbu ietvaros izveidoti bruģēti laukumi pie Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas  un Vecbebru muižas, nobruģēti celiņi, kas savieno tehnikumu ar pagasta centru, kā arī sakopts Vecbebru muižas parks, kurā uzstādīti soliņi, atjaunotas gājēju ietves, puķu stādījumi un ierīkots apgaismojums. Kopējā labiekārtojamās teritorijas platība ir 9,7671 ha. Būvdarbus veica SIA „AMG GRUPA” un SIA „MITBAU AG”.

Projekta mērķis ir sakopt un labiekārtot vēsturisko vidi ap Vecbebru Profesionālās vidusskolas valdījumā esošo nekustamo īpašumu „Vecbebru muižas kungu māja”, lai nodrošinātu publisku pieejamību un kultūras mantojuma saglabāšanu, apzinātu, novērtētu, izprastu šī kultūras mantojuma bagātību, celtu arhitektūras mantojuma – Vecbebru muižas – ekonomisko potenciālu.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 198 933,74, (attiecināmās izmaksas EUR 164 979,55, neattiecināmās izmaksas – EUR 33 954,18 LVL). Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) piešķirtais finansējums ir 100% no attiecināmajām izmaksām jeb EUR 164 979,55.

Projekta īstenošanas termiņš – no 2013.gada 2.decembra līdz 2015.gada 21.aprīlim

Par ELFLA: http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_lv.htm

 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests


Turpinās Vecbebru muižas kungu mājas teritorijas labiekārtošana

es_un_elfla__LAD_logo_ar_deviizi

Pateicoties Lauku atbalsta dienesta apstiprinātajam Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas projektam „Vecbebru muižas kungu mājas teritorijas labiekārtošana”, Nr. 13-04-L32300-000017, uzsākti skolas un Vecbebru muižas apkārtnes teritorijas labiekārtošanas darbi – paredzēts izveidot bruģētus laukumus pie abām ēkām, nobruģēt celiņus, kas savieno Vecbebru Profesionālo un vispārizglītojošo internātvidusskolu ar pagasta centru, kā arī sakopt muižas parku, izmantojot profesionāla arborista pakalpojumus, uzstādot soliņus, atjaunojot celiņus un ierīkojot apgaismojumu. Tiks atjaunota arī ūdens kaskāde ar celiņiem abās pusēs un puķu stādījumiem Vecbebru muižas fasādes priekšā.

Kopējā labiekārtojamās teritorijas platība ir 9,7671 ha. Būvdarbus veic SIA „AMG GRUPA” un SIA „MITBAU AG”.

 

Projekta mērķis ir sakopt un labiekārtot vēsturisko vidi ap Vecbebru Profesionālās vidusskolas valdījumā esošo nekustamo īpašumu „Vecbebru muižas kungu māja”, lai nodrošinātu publisku pieejamību un kultūras mantojuma saglabāšanu, apzinātu, novērtētu, izprastu šī kultūras mantojuma bagātību, celtu arhitektūras mantojuma – Vecbebru muižas – ekonomisko potenciālu.

 

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 199 625,26 (attiecināmās izmaksas EUR 164 979,55, neattiecināmās izmaksas – EUR 34 645,70). Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) piešķirtais finansējums ir 100% no attiecināmajām izmaksām jeb EUR 164 979,55.  Projekts jāīsteno līdz 2014.gada 3.novembrim.

 

Par ELFLA: http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_lv.htm

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Lad1 Lad2 Lad3 Lad4 Lad5


Apstiprināts projekts „vecbebru muižas kungu mājas teritorijas labiekārtošana” Nr. 13-04-l32300-000017

es_un_elfla__LAD_logo_ar_deviizi

Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas projektu „Vecbebru muižas kungu mājas teritorijas labiekārtošana”, Nr. 13-04-L32300-000017, kas tika iesniegts Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana” ietvaros.

 

Projekta mērķis ir sakopt un labiekārtot vēsturisko vidi ap Vecbebru Profesionālās vidusskolas valdījumā esošo nekustamo īpašumu „Vecbebru muižas kungu māja”, lai nodrošinātu publisku pieejamību un kultūras mantojuma saglabāšanu, apzinātu, novērtētu, izprastu šī kultūras mantojuma bagātību, celtu arhitektūras mantojuma – Vecbebru muižas – ekonomisko potenci.

 

Projekta rezultātā tiks sakopts un labiekārtots parks, izmantojot profesionāla kokkopja – arborista – pakalpojumus. Parkā tiks ierīkoti soliņi un apgaismojums, kā arī tiks bruģēti celiņi, kas savieno Vecbebru Profesionālo un vispārizglītojošo internātvidusskolu ar pagasta centru. Tiks izveidots bruģēts laukums pie muižas ēkas, atjaunota ūdens kaskāde un bruģēts celiņš, kas ved uz muižu no pārvaldnieka mājas,, kā arī celiņi abās pusēs ūdens baseinu kaskādei un puķu stādījumiem.

Vēl projekta ietvaros tiks labiekārtota teritorija Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas priekšā līdz dienesta viesnīcai – izbūvēti soliņi, ierīkots apgaismojums, bruģēti laukumi un celiņš, izveidoti apstādījumi. Kopējā labiekārtojamās teritorijas platība ir 9,7671 ha.

Projekta kopējās izmaksas ir 140 297,43 Ls, no kurām 115 948,29 Ls ir attiecināmās izmaksas un 24 349,14 Ls – neattiecināmās izmaksas.

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) piešķirtais finansējums ir 100% no attiecināmajām izmaksām jeb 115 948,29 Ls.

Projekta īstenotājs: Vecbebru Profesionālā un vispārizglītojošā internātvidusskola

Projekta īstenošanas laiks: no 2013.gada 2.decembra līdz 2014.gada 3.novembrim.

Projekta īstenošanas vieta: Vecbebri, Bebru pagasts, Kokneses novads

 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Informācija par ELFLA: http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_lv.htm